Tag: ca do

Quê nghèo rên xiết vì cờ bạc… trên giời!