Tag: cau Vam Cong

Miền Tây “nóng” chuyện Trạm BOT T2, sau khi khánh thành cầu Vàm Cống