Tag: chuyện hy hữu

Chiếc bồn cầu vàng 140 tỷ đồng bị đánh cắp trong vòng 3 phút ở cung điện được canh gác cẩn mật còn hơn nhà tù