Tag: đình chỉ trụ trì

Bị đình chỉ chức danh trụ trì vì cho đệ tử đọc kinh “cứu” người hấp hối mà không cần dùng thuốc