Tag: đòi nợ thuê

Đóng cửa các công ty đòi nợ thuê, vẫn phải đối phó tệ nạn tín dụng đen
Vì sao phải ngăn cấm dịch vụ đòi nợ thuê?