Tag: hỗ trợ do covid 19

Người nghèo nhường khoản hỗ trợ Covid 19 và sự vô cảm của quan chức tham nhũng