Tag: ngư dân

Hiểm nguy nghề đáy hàng khơi (kỳ cuối)
Hiểm nguy nghề đáy hàng khơi (kỳ 1)