Tag: nông dân

Cấp dưới vận động tiền xây nhà cho người nghèo, Hội Nông dân quận nhảy vào treo bảng “tài trợ”, tranh công