Tag: tấm gương người tốt

Ông thợ điện làm từ thiện, chuyên đi hút đinh trên đường
Ông Minh vô gia cư – người tốt đến bất ngờ, khó tin!