Tag: trạm thu phí BOT

Trạm thu phí được trả lại tên và phép thử cho bài toán giao thông
Làm sao thu phí BOT được minh bạch?