Tag: Trần Đông A

Chuyện đời đặc biệt của bác sĩ Trần Đông A và 2 ca mổ lịch sử tách song sinh dính liền (kỳ 1)